Algemene voorwaarden

 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Centrum Oplossingsgericht Werken (COW) en Opdrachtgever tot afname van één of meer trainingsproducten van Centrum Oplossingsgericht Werken (COW) . In het vervolg van deze voorwaarden COW genoemd.Trainingsproduct(en): training of cursus die door COW wordt aangeboden.
  In Company- en Maatwerktrajecten: alle trainingen, coachen , cursussen en begeleide intervisie die op maat worden aangeboden aan een Opdrachtgever.Individuele Begeleiding en Coachen: een product van COW dat niet aan een groep, maar aan een individu wordt gegeven.Open Inschrijving(en): elke inschrijving voor een trainingsproduct van COW die niet op maat is gemaakt en die open staat voor inschrijving voor een ieder.

Opdrachtgever: de opdrachtgever van COW
Opdrachtgevers kunnen zijn:
1. Ondernemingen , instellingen en overheid die COW opdracht geven voor het verzorgen van In Company- en Maatwerktrajecten voor personeelsleden.
2. Natuurlijke personen die (in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf) aan een Trainingsproduct van het COW deelnemen via een Open Inschrijving.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

2. Toepasselijkheid en wijziging Voorwaarden

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever en op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 COW is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. COW zal wijzigingen ervan bekend maken op www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl. De gewijzigde Voorwaarden treden 2 weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

 • Betaling.3.1. Betaling van facturen van COW dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.3.2. De facturen van COW zijn vrijgesteld van BTW.3.3. COW is gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot de deelname van Opdrachtgever aan een Trainingsproduct van COW , op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan alle (betaling)verplichtingen heeft voldaan.

3.3.1 Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum,genoemd in de factuur. Het COW verstuurt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever de mogelijkheid binnen 7 dagen, na ontvangst van de betalingsherinnering, alsnog te betalen. Wanneer de opdrachtgever ook dan niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze , na het verstrijken van de 7 dagen termijn over het nog

verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Ook komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buitenrechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitenechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het geen in de incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel is dat de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk 2. Indien het COW echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijke gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. De COW kan ten voordele van de opdrachtgever afwijken van de berekeningsmethode Voorwerk 2.

3.3.2 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het aan hem, door het COW , verschuldigde.

In Company- en Maatwerktrajecten en Coaching

3.4. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

3.5. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van COW, geldende voor de periode waarin werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

3.6. Het COW zal maandelijks of per deelopdracht overgaan tot tussentijdse declaratie van de werkzaamheden tenzij sprake is van een kleine opdracht in welk geval COW aan het einde van de opdracht tot declaratie zal overgaan.

3.7. Het is COW toegestaan de tarieven halfjaarlijks te wijzigen in het kader van een complete tariefswijziging, met dien verstande dat nieuwe tarieven minstens één maand voor inwerkingtreding aan Opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.

3.8. Het COW is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

3.9.Het COW mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst dat in redelijkheid niet van het COW kan worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijke overeengekomen honorarium. Het COW zal Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. COW zal daarbij de omvang van en datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

3.10. Tijd- , reis- , parkeer gelden en verblijfskosten samenhangend met vervoer en overnachting van medewerkers van het COW in het kader van de opdracht wordt door COW aan Opdrachtgever gefactureerd, indien anders is afgesproken.

3.11. Indien door het COW ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Open Inschrijvingen

3.12.Het COW factureert Opdrachtgevers van Open Inschrijvingen direct na inschrijving ongeacht de aanvangsdatum van het trainingsproduct.

3.13. De betaling moet te allen tijde hebben plaatsgevonden voor aanvangsdatum van het trainingsproduct.

3.14. Eventuele andere opdracht gebonden kosten en administratie- en bureaukosten kunnen door het COW aan Opdrachtgever worden doorbelast.

4. Inschakeling derden en vervanging docenten

4.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft het COW het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.2. COW kan in overleg met Opdrachtgever de samenstelling van de opdrachtleiding of het opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit noodzakelijk is. De wijziging mag niet ten kosten gaan van de kwaliteit van de het trainingsproduct en mag de continuïteit van de werkzaamheden niet ongunstig beïnvloeden.

5. Non-concurrentie 

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na het einde van de Overeenkomst een persoon (bv. een freelancer) van de andere partij in dienst nemen of daarmee over indiensttreding onderhandelen.

6. Intellectueel eigendomsrecht

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met het cursusmateriaal berusten bij COW, de docent en/of derden.

6.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken.

6.3. Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er voor in dat haar werknemers zich ook persoonlijk verplichten om deze voorwaarde na te leven.

6.4. Niets in deze Overeenkomst kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot cursusmateriaal.

 1. Geheimhouding/vertrouwelijke informatie

  7.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.7.2. Opdrachtgever dient bepaalde persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. COW heeft aangegeven welke gegevens hiervoor benodigd zijn. Deze gegevens zullen door COW worden gebruikt voor het administreren van Inschrijvingen en het leveren van de trainingsproducten van COW.
 2. Annulering


Open inschrijvingstrainingen 

8.1. Bij annulering van Open Inschrijvingen en begeleide intervisie vanaf de datum van inschrijving tot 6 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt een bedrag van € 225,- administratie- en annuleringskosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering binnen 6 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 50% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering binnen 4 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan Opdrachtgever gefactureerd.

8.2. Bij wijziging van de aanvangsdatum op verzoek van Opdrachtgever tot 4 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt een bedrag van € 225,- administratie- en annuleringskosten aan Opdrachtgever gefactureerd en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten. Bij wijziging van de aanvangsdatum op verzoek van Opdrachtgever binnen 4 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van de trainingskosten en de niet te annuleren hotel- en/of conferentieoordkosten aan Opdrachtgever gefactureerd.

8.3. Bij annulering kan Opdrachtgever voor een vervanger zorgen, mits dit tijdig aan COW wordt doorgegeven en mits de vervanger past binnen de doelgroep van de desbetreffende training.

8.4. Het is zonder toestemming van het COW niet toegestaan om een deel van de opdracht te missen. Indien Opdrachtgever toestemming van het COW krijgt om een deel van de opdracht te missen, komen kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van Opdrachtgever conform geldende dagdeeltarief van het COW.

In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

In Company- en Maatwerktrajecten
8.5. Bij annulering of wijziging van In Company- Maatwerktrajecten binnen 2 maanden voor de eigenlijke aanvang van de opdracht worden alle daadwerkelijke door het COW gemaakte en door COW te specificeren kosten aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen 6 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 50% van het totaalbedrag van de eerste overeengekomen leveringstermijn aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging binnen 4 weken voor de eigenlijke aanvang van de opdracht wordt 100% van het totaalbedrag van de opdracht aan Opdrachtgever gefactureerd.

8.6. Indien voor deelname door het COW kosten zijn gemaakt voor hotel en/of conferentieoord of anderzijds worden alle kosten die door het hotel en/of conferentieoord aan het COW worden berekend aan Opdrachtgever gefactureerd.

8.7. Annulering per blok van aaneengesloten dagen is mogelijk, hierbij gelden de voorwaarden genoemd onder artikel 8.5. Afhankelijk van het moment van annulering of wijziging zoals genoemd in artikel 8.5 worden de daadwerkelijk gemaakte kosten of 50% of 100% van het totaalbedrag van de voor dat blok overeengekomen betalingstermijn aan Opdrachtgever gefactureerd.
Individuele Begeleiding en Coachen

8.8. Annulering of wijziging van Individuele Begeleiding en Coachen kan kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 50% van het offertebedrag aan Opdrachtgever gefactureerd. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaande aan de geplande afspraak wordt 100% van het offertebedrag aan Opdrachtgever gefactureerd.

8.9 Het COW heeft in geval van een training met open inschrijving het recht om met opgave van redenen een training te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terug betaling van het volledige door deze opdrachtgever aan het COW betaalde bedrag binnen 14 dagen.

8.10. Het COW heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigen, wanneer er minder of meer deelnemers zijn dan verwacht of om andere redenen.

8.11. Het COW gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met de dan ingeschreven deelnemers over de doorgang/verzetten of annulering van de training. Het minimale aantal deelnemers voor het door gaan van een training is gesteld op 8 deelnemers.

 1. Aansprakelijkheid 9.1. Hoewel met betrekking tot de inhoud van trainingsproducten van het COW en cursusmateriaal de uiterste zorg is nagestreefd, kan COW niet instaan voor de afwezigheid van fouten in of de volledigheid van de trainingsproducten van het COW en het cursusmateriaal. Het COW en de trainers zijn, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, niet voor dergelijke fouten of onvolledigheden aansprakelijk.9.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van COW, is COW niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever in verband met deelname aan een trainingsproduct van COW of uit hoofde van de Overeenkomst.9.3. Indien COW aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van COW beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.9.4. Het COW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.9.5. Opdrachtgever vrijwaart COW voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.10. Overmacht10.1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van COW ontslaat het COW van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.10.2. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.10.3. Voor zoveel COW ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is COW gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.11. Klachten11.1. Klachten over de dienstverlening van COW kunnen per e-mail of aangetekende post door Opdrachtgever worden ingediend via het e-mailadres info@centrumoplossingsgerichtwerken.nl. Opdrachtgever kan over klachten ook contact opnemen met Gerrit van de Vegte directeur Centrum Oplossingsgericht Werken
  11.2. De wijze waarop klachten worden behandeld staat omschreven in de klachtenprocedure van het COW die te vinden is op de website van www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl
  11.3. Het COW zal de ontvangst van klachten binnen 2 weken schriftelijk bevestigen aan klager.
 2. Toepasselijk recht en geschillen

  12.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij het COW partij is, is uitsluitend Nederlands recht
  van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasbaarheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.12.2. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de uitspraken van geschillencommissie uit de klachtenprocedure, kan Opdrachtgever het geschil voorleggen aan de gewone rechter.
 1. Bedenktijd open inschrijving

13.1 De opdrachtgever heeft na de inschrijving van een open inschrijving een bedenktijd van 14 dagen en is kostenloos.

 1. Evaluatie.

14.1. De trainingen van de COW worden zowel schriftelijk als mondeling geëvalueerd. De evaluaties zijn een belangrijk onderdeel van de interne kwaliteit zorg binnen het COW.

 1. Communicatie

15.1. De opdrachtgever zal het COW steeds tijdig alle medewerking , gegevens en inlichtingen geven welke het COW noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

15.2. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever het COW apparatuur, materialen; informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die het COW aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

15.3. Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief/mail een langere verwerkingstijd vragen, dan zullen wij de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

15.4. Opdrachtgevers kunnen met het COW communiceren middels telefoon ; mail ; app ; facebook en Linkedin.