Klachtenregeling

Uw tevredenheid over mijn trainingen ,workshops, lezingen , coachen en begeleide intervisie van het centrum Oplossingsgericht Werken staat voor mij voorop, echter is het altijd mogelijk dat er fouten worden gemaakt. Wanneer dat het geval is, wil ik u met behulp van het klachtenreglement de mogelijkheid geven daarover te reclameren.

Persoonlijk gesprek.

Wanneer u ontevreden bent over een product of dienst, laat het mij spoedig weten.

Als uw ontevredenheid een training, workshop,lezing,coachen, administratieve handeling of begeleide intervisie betreft, neemt dan contact op met de heer G. van de Vegte directeur van het Centrum. U kunt uw klacht telefonisch met hem bespreken of we bespreken uw klacht in een persoonlijk gesprek door een afspraak te maken op die manier kunnen we door goed gesprek wellicht tot een goede oplossing komen voor de ontstane problemen.

Formeel schriftelijke klacht.

Mocht het probleem na een persoonlijk gesprek niet zijn opgelost of als de klacht zich niet leent voor een persoonlijke afhandeling, kunt u een formele schriftelijke klacht indienen.

Ik verzoek u deze klacht, binnen 6 weken nadat de klacht is ontstaan, te richten aan:

Centrum Oplossingsgericht Werken

De heer G. van de Vegte, directeur

Grotestraat 94

7622GN Borne

Klachtenprocedure.

U ontvangt binnen twee weken een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw ingediende klacht. U klacht wordt vertrouwelijk en met zorg behandeld. De klacht zal binnen een termijn van 4 weken worden afgehandeld. Als er meer informatie gewenst is c.q. er meer tijd nodig is om de klacht te onderzoeken ontvangt daarover een schriftelijk bericht,waarin u de argumentatie vind voor het uitstel en een indicatie op welke termijn uitsluitsel wordt verwacht. De klacht wordt formeel over gedragen ,door de directeur van het centrum, aan   Geni Horstink organisatie- en teamcoach. www.genihorstinkadvies.nl

Mevrouw /de heer Horstink zal een onafhankelijk onderzoek doen. Zij/hij beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten, waarna zij/hij een definitief standpunt inneemt dat voor beide partijen bindend is. Over dit standpunt wordt u schriftelijk geïnformeerd. Eventuele consequenties voor het Centrum Oplossingsgericht Werken zullen snel worden afgehandeld.

Dossier.

De administratieve afhandeling van uw klacht wordt 1 jaar in een dossier bewaard. In het dossier wordt vermeld:

  • Uw naam,adres en adres
  • Uw klacht en de omschrijving daarvan
  • De naam van de medewerker die de zaak ,waarop de klacht betrekking heeft gehad, behandelt of beheert.
  • De training, workshop,lezing,coaching, of begeleide intervisie de klacht betrekking heeft gehad.
  • De gevoerde correspondentie over de klacht
  • De status van de klacht ( in behandeling of afgehandeld)
  • De datum en wijze waarop de klacht is afgehandeld .

De eindbeoordeling van de klacht (gegrond of ongegrond).

Welke oplossing er gevonden is.

U kunt tijdens en na de klacht uw dossier inzien of gegevens er uit op vragen. De boven beschreven procedure kan niet uitsluiten dat u zich toch tot de civiel rechter moet/kunt wenden.